Deze zomer keurde de Europese Unie de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) goed. De standaard omvat een breed scala aan milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG). Alle ondernemingen die onder de richtlijn van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen, zullen deze moeten implementeren.

We spraken over deze laatste ontwikkelingen en wat ze betekenen voor Belgische bedrijven met Stefan Sallinger, onze account director duurzame bedrijfstransformatie en ESG-rapportering.

Laat ons beginnen bij het begin: wat houdt de CSRD-richtlijn en waarom is die richtlijn van belang voor de Belgische bedrijven?

CSRD bepaalt hoe bedrijven vanaf 2024 moeten rapporteren over hun duurzaamheid en ESG. De impact verschilt per bedrijf. Voor beursgenoteerde bedrijven bestond er al de NFRD, oftewel de Non-Financial Reporting Directive, waarin ook niet-financiële rapportage gevraagd werd.

Nieuw is dat ESG-rapportering nu ook verplicht wordt voor kleinere bedrijven en grotere KMOs. In België rapporteerden in 2022 al 200 bedrijven verplicht op basis van de NFRD. Vanaf 2026 moeten 2800 bedrijven rapporteren. Dat is 10 keer zoveel.

Veel KMOs hadden al wel stappen gezet in hun duurzaamheidscommunicatie, ondermeer omdat kredietverstrekkers al langer vroegen naar duurzaamheidsrapportering.

Voor Belgische bedrijven betekent dit het volgende:

  • Bedrijven moeten verplicht en op een gestandaardiseerde manier informatie verstrekken over hun milieu- sociale en bestuursprestaties (ESG). Grote ondernemingen moeten in 2024 klaar zijn om te meten en vanaf 2025 rapporteren, KMO’s volgen pas een jaar later. Mààr: dat betekent wel dat je in januari 2024 moet beginnen met dataverzameling voor je ESG rapport van 2025.
  • Bedrijven moeten hun ESG-rapporten openbaar publiceren, zodat klanten, investeerders en het brede publiek toegang krijgen tot informatie over duurzaamheid.
  • Bedrijven moeten hun operationele processen aanpassen. Ze moeten ondermeer nieuwe systemen opzetten voor dataverzameling en -analyse om aan de rapportagevereisten te voldoen.
  • Duurzaamheidsrapporten kunnen onderworpen worden aan audits, net zoals financiële rapporten en daarom dus een impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering.
  • Zoals met alles wat je openbaar moet maken, kan je ESG rapport de reputatie van je bedrijf verbeteren of schaden.

Door de verplichtingen die CSRD oplegt, kan je wel zeggen dat bijna elke afdeling van je bedrijf gegevens moet aanleveren voor je ESG rapport. Je moet dus op tijd beginnen om de hele organisatie erbij te betrekken en de juiste processen op te zetten.

Ons advies is: zet een team op dat zorgvuldig uitwerkt welke aspecten je bedrijf moet opnemen in zijn ESG-rapport, en werk alvast de benodigde processen uit.

Wat zijn enkele van de voornaamste elementen die bedrijven moeten opnemen in hun duurzaamheidsrapportages volgens de CSRD-richtlijn?

De CSRD bestaat uit drie verschillende aspecten:

  1. De European Sustainable Reporting Standard (ESRS): deze standaard werd dus deze zomer goedgekeurd en verplicht bedrijven om specifieke elementen, cijfers en Key Performance Indicators (KPI’s) in hun ESG-rapport op te nemen. Ze stelt ook een specifieke taal op om mee te rapporteren.
  2. De nieuwe EU taxonomy: hierin bepaalt Europa welke activiteiten als duurzaam en milieuvriendelijk worden beschouwd en dit onder andere voor milieu-, sociale en bestuurscriteria.
  3. De SBTi, Science-based Target Initiative: een wetenschappelijke taalgids waarmee een bedrijf exact kan berekenen hoeveel ze moeten verminderen om tegen 2030 in lijn te zijn met The Paris Agreement.

De CSRD zorgt er dus voor dat duurzaamheid van bedrijven kwantitatief meetbaar wordt, maar ook dat je voortaan de duurzaamheidsinspanningen van bedrijven heel goed kan vergelijken.

CSRD vraagt niet enkel dat bedrijven aangeven hoe zij de omgeving beïnvloeden, maar ook naar hoe het bedrijf zelf wordt beïnvloed, bijvoorbeeld door klimaatverandering. Dat noemen we “double materiality”: hoe impacteren wij de wereld, en hoe impacteert de wereld ons?

Om die impact te meten, moet een bedrijf zijn hele keten in rekening brengen. Wie in Europa koffie op de markt brengt, moet ook de omstandigheden van de koffieplantage opnemen in het rapport, zoals de arbeidsomstandigheden. Ook klimaatimpact op die koffieplantage – bijvoorbeeld een mislukte oogst – komt op die manier aan bod in de rapporten.

Waarom is het meten van milieu-impact zo belangrijk voor bedrijven?

Dat is een evidentie. Het meten van milieu-impact is niet alleen belangrijk vanwege de dringende klimaatdoelstellingen, maar ook vanwege de politieke maatregelen die worden genomen om deze impact te verminderen.

Bedrijven die hun doelstellingen niet halen, zullen te maken krijgen met financiële en operationele gevolgen. Denk maar aan LEZ-zones waar vervuilende vrachtwagens niet meer mogen komen en taksen op CO2-uitstoot. Bovendien dwingt de groeiende focus op Environmental, Social, and Governance (ESG)-aspecten bedrijven om hun prestaties op het gebied van duurzaamheid serieus te nemen.

Wat zijn momenteel enkele opvallende trends op het gebied van duurzaamheidsrapportage?

We zien een verschuiving naar meer kwantitatieve benaderingen. Bedrijven moeten niet alleen doelstellingen vaststellen, maar ook duidelijke stappen definiëren om die doelen te bereiken. Automatisering en gestructureerde gegevensverzameling worden steeds belangrijker om efficiëntie te bevorderen en nauwkeurigheid te waarborgen.

Hoe FINN kan helpen met ESG reporting

Any project in mind?